header banner
Default

Die inisiatief om cryptocurrency-belasting te reguleer is goedgekeur deur Europese wetgevers


Op 13 september werd een voorstel met overweldigende steun aangenomen, met 535 stemmen voor, slechts 57 tegen en 60 onthoudingen. De goedkeuring van DAC8 geeft de belastingautoriteiten nu de bevoegdheid om toezicht te houden op en regulering toe te passen op alle cryptocurrency-transacties die worden uitgevoerd door zowel individuen als bedrijven binnen de Europese Unie.

Tot en met december 2025 de tijd

EU-lidstaten hebben tot en met 31 december 2025 de tijd om het nieuwe regelgevingskader te implementeren, waarna het initiatief op 1 januari 2026 van kracht wordt.

Onder DAC8 zullen de rapportagestandaarden worden gebaseerd op het Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) in het OESO-formaat, en het zal in overeenstemming opereren met de MiCA-standaarden.

Dit initiatief, voorgesteld door de Europese Commissie in december 2022, stelt een rapportagekader vast voor aanbieders van crypto-activadiensten met betrekking tot de transacties die worden uitgevoerd door hun klanten binnen de EU.

Regulatie van crypto in EU

In de afgelopen jaren heeft de Europese Unie actief stappen ondernomen om de cryptosector te reguleren. De EU heeft zich ingespannen om uniforme crypto-regelgeving te bevorderen in al haar lidstaten, met als doel consistentie en helderheid binnen de sector te waarborgen. Een van de topprioriteiten op het gebied van wetgeving voor de EU is de implementatie van de Markets in Crypto-Assets (MiCA) wetgeving.

De MiCA-wetgeving wordt verwacht een uitgebreid kader te bieden voor de regulering van cryptocurrencies en digitale activa in de hele EU. Deze wetgeving heeft wereldwijd de aandacht getrokken, waarbij andere jurisdicties nauwlettend de implementatie en resultaten ervan volgen.

Niettemin zijn de inspanningen van de EU om crypto te reguleren niet zonder uitdagingen gebleven. Er zijn zorgen gerezen over de privacy, aangezien de voorgestelde wetgeving gericht is op het tegengaan van belastingontduiking en witwassen van geld. Sommige belanghebbenden hebben vragen gesteld over de toekomst van anonimiteit binnen de EU, aangezien bepaalde wetsvoorstellen tot doel hebben cryptocurrency-transacties te traceren en beperkingen op te leggen aan diensten zoals cryptocurrency-mixers.

Sources


Article information

Author: Megan Roberts

Last Updated: 1698614041

Views: 676

Rating: 4.2 / 5 (120 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Megan Roberts

Birthday: 1959-10-06

Address: 3216 Anna Forest Apt. 989, Johnsonmouth, MA 02835

Phone: +4237292813977387

Job: Financial Analyst

Hobby: Painting, Playing Guitar, Sewing, Ice Skating, Magic Tricks, Hiking, Swimming

Introduction: My name is Megan Roberts, I am a Adventurous, multicolored, steadfast, bold, accomplished, proficient, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.